Selecteer de taal

In de vliegwereld van 19 november 1936 verscheen een uitgebreid verslag van de 15e luchtvaartsalon die gehouden werd te Parijs. Ook de eerste indrukken van de G-1 worden in dit artikel uiteen gezet. Het artikel volgt - in zijn volledigheid - hierna.

De G-1, het gevechtsvliegtuig No. 1, is nu eens een vliegtuig, dat door de fabriek werd ontworpen en gebouwd, zonder dat iemand daar een order op heeft geplaatst. Daarom konden de ontwerpers het vliegtuig ook geheel naar eigen inzicht bouwen, en dat hun inzicht juist is, blijkt wel uit het resultaat. De ervaren constructeur, die den wereldoorlog nog meemaakte, heeft hierbij weer blijk gegeven, zeer goed de militaire zijde van de luchtvaart te kennen en daaraan zijn schepping te kunnen aanpassen. Duidelijk kan men aan de G-1 zien, dat een logische harmonie is bereikt tusschen wat de aërodynamica en wat het luchtgevecht eischt. Dit kan men van slechts weinig vliegtuigen zeggen, omdat heel dikwijls het ontwerpen van een militair vliegtuig vanuit het verkeerde punt wordt begonnen. De militaire opdrachtgever komt aandragen met alles, wat hij in de machine wil zien en geeft dan de prestaties op, die hij van het te bestellen vliegtuig wenscht. Daaromheen moet de constructeur dan maar zien een vliegtuig te bouwen, waardoor het resultaat wel eens tegenvalt. De laatste jaren is men van dit systeem teruggekomen en vooral in Engeland zijn de nieuwste aanwinsten van de Royal Air Force bijna alle eigen ontwerpen van de vliegtuigfabrieken. Waren de machines klaar, dan kreeg der R.A.F, ze in beproeving, en meestal bleek, dat de fabriek het juiste inzicht had getoond. Waarbij natuurlijk niet vergeten moet worden, dat de fabrieken zich de medewerking hebben verzekerd van gewezen, zeer deskundige, militairen.

De G-l is van een gemengden bouw, echter toch weer niet geheel volgens de oude Fokkerconstructie. De romp is zeer kort en het middendeel met vleugel en motorgondels is van hout, en wat men noemt uit één stuk. De vleugel heeft twee liggers, die door den romp heen loopen. Bekleeding van romp en vleugel met triplex is zeer mooi uitgevoerd, men ziet geen enkelen naad en de afwerking is zeer glad. De ailerons zijn zeer klein, hetgeen bij de groote snelheid, die de machine kan bereiken, een noodzakelijke eisch is, en daarom zijn voor de ailerons aan de bovenzijde van den vleugel verstoorders (interceptors) aangebracht, die de dwarsbesturing helpen. De vleugel is verder voorzien van hydraulisch bediende remklappen. De voorzijden van de motorgondels dragen de motorbokken, die van aaneengelaschte stalen buizen zijn. Als krachtbron bezit de machine twee Hispano Suiza dubbele stermotoren, die ieder 750 pk leveren. Om de motoren zijn zeer moderne NACA-kappen gebouwd, waarvan de achterzijde uit een groot aantal segmenten bestaat, die vanuit de cockpit buitenwaarts bewogen kunnen worden voor het regelen van de koeling. De motorgondels loopen naar achteren uit in de dunne staarten. De geheele staartconstructie is van geklonken lichtmetaal, en het viel ons op, hoe netjes deze was uitgevoerd. Zoowel het hoogteroer als de beide richtingsroeren zijn voorzien van trimvlakjes, die vanuit de cockpit worden bediend. Midden onder het stabilisatievlak ziet men het staartwiel. De eigenlijke romp is zeer klein en biedt plaats aan den bestuurder en den waarnemer. We zijn in de cockpit geklommen en hebben er ons toen direct over verbaasd, hoe ruim de bestuurder zit en hoe logisch de vele handels en instrumenten, noodig voor het moderne gevechtsvliegtuig, zijn opgesteld. De bestuurder beschikt over een machtige bewapening, namelijk twee snelvuurkanonnen en twee mitrailleurs, die alle recht naar voren schieten. Daar het schieten niet door een schroefcirkel behoeft te geschieden, kan van de groote vuursnelheid van de moderne mitrailleurs worden gebruik gemaakt. Voor het richten is buiten op den romp het normale kringvizier gemonteerd, doch in de voorruit is verder nog een modern, verlicht vizier geplaatst, hetgeen het richten zeer vergemakkelijkt. Van den onpraktischen, tot nu toe gebruikten richtkijker is men afgestapt. De bediening van de verschillende vuurwapenen geschiedt geheel langs mechanischen weg door middel van het pneumatische systeem van Messier. Dit systeem maakt het mogelijk, om met slechts één schiethandel iedere combinatie van vuurwapenen te bedienen.

De cockpit is verder geheel modern uitgerust met zuurstofapparaat en verwarmingsinstallatie, terwijl ook een aansluiting voor electrisch verwarmde kleeding aanwezig is. Het cockpitdak kan door het overhalen van een handel worden afgeworpen, hetgeen de vlieger zal doen bij een eventueele noodlanding, waarbij gevaar voor over den kop gaan bestaat, zoodat hij dan niet als een muisje in de val komt te zitten. Achter den bestuurder bevindt zich de groote benzinetank en daaronder het bommenrek. In de geëxposeerde machine waren twee bommen van tweehonderd kilo opgehangen. De bommen hangen geheel opgesloten in den romp. Vóór het moment van afwerpen kan de waarnemer langs hydraulischen weg twee groote luiken onder in den romp openen, die na het afwerpen weer gesloten worden. Achter het bommencompartiment woont de waarnemer, die een ruime cockpit heeft. De geheele achterpunt van deze cockpit is van cellon [Perspex, red.] en tevens draaibaar. Door een sleufvormige opening steekt de mitrailleur. Deze koepel is uitgebalanceerd, en we hebben zelf kunnen constateeren, dat door alleen den mitrailleur te verdraaien de heele koepel zonder eenige moeite meedraait.

Voor het richten bij den bomaanval kan de waarnemer zeer vrij naar voren en naar beneden kijken, terwijl tevens een luikje aanwezig is voor het maken van luchtfoto's. In deze cockpit was verder nog een zeer moderne Philips radio-zend-en ontvanginstallatie gemonteerd.

Het geheele vliegtuig geeft den indruk een machtig militair wapen te zijn. De bouwwijze lijkt zeer eenvoudig, hetgeen het toestel weer speciaal geschikt maakt voor het bouwen in licentie, iets dat vele kleinere landen, die geen groote eigen luchtvaartindustrie hebben, nog altijd gaarne doen. Voor het gedeelte houtbouw en stalen buizen zijn deze fabrieken meestal reeds ingericht, terwijl de staartconstructie met vrij eenvoudige hulpmiddelen mogelijk is.

De Fokkerfabriek kreeg zeer veel bezoek van militaire deskundigen, en we zagen menigen vlieger-generaal met den Fokkercatalogus onder zijn arm den stand afkomen. Na de Show zal het vliegtuig een groot aantal vlieg- en schietproeven moeten ondergaan, en dan zal zeer zeker ook de Nederlandsche militaire luchtvaartafdeeling in staat worden gesteld, dit vliegtuig intensief te beproeven.